Освітня програма Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 2018-2019 навчальний рік та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

       СХВАЛЕНО                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

ПЕДАГОГІЧНА РАДА                                                                                                                   ДИРЕКТОР ГІМНАЗІЇ

№ _1   ВІД 31.08.2018                                                                                                                     ___________________

Ю.М.БАРАННИК

 

Освітня програма

Конотопської гімназії Конотопської міської ради сумської області

2018-2019 навчальний рік

ІІ та ІІІ ступінь

Базова та повна загальна середня освіта

Перелік освітніх галузей

Освітню програму складено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ ступеня та ІІІ ступеня передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їхіх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора гімназії.

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети та курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Години варіативної складової розподіляються на впровадження курсів за вибором.

Оскільки  гімназія має давні традиції та напрацювання математичного, історичного напрямів та до  вивчення іноземних мов,  тому й навчальні плани побудовані на поглибленому вивченні предметів математичного, історичного  профілю та на поглибленому вивчення англійської мови. Хоча організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у Типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких  компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає профілю, маємо високого рівня педагогів математичного, історичного профілів, учителів англійської мови ;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає державним програмам, затвердженим МОН України;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності згідно з  Положенням про кабінети здійснено для більшості кабінетів;
 • якість проведення навчальних занять: 41 педагог має  вищу кваліфікаційну категорію, 19 учителів-методистів та 16 старших учителів;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) плануємо відповідно до графіка внутрішкільного контролю.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічні ради та психолого-педагогічних семінарів;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по гімназії, у яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони й плануємо заходи задля покращення ситуації;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи психолога;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, веб-платформи та форми методичної роботи.
 1. Цілі та задачі освітнього процесу гімназії

 Загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька в рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

з/п

Ключові компетентності Очікувані результати
1 Спілкування державною мовою Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно й логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових компетентностей:

 • «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
 • «Громадянська відповідальність»,
 • «Здоров’я і безпека»,
 • «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета, проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальногімназійні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • предмети за вибором;
 • роботу в проектах;
 • позакласну навчальну роботу й роботу гуртків.
Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • урок формування компетентностей;
 • урок розвитку компетентностей;
 • Урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 • Урок корекції основних компетентностей;
 • Комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки тощо.

 • Модель випускника

Випускник Конотопської гімназії – це особистість, патріот та інноватор.

 • Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;
 • Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;
 • Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Освічені українці, усебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій – ось загальна формула, до якої прагне школа, і наша є не винятком. Стоячи на порозі великим змін, ми приймаємо їх і будуємо формулу «випускника» по максимуму, тому що віримо:  ось хто поведе Україну  в ХХІ століття.

Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації в житті, навчанні та праці.

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді в суспільстві знань.

До ключових компетентностей, визначених Новою школою і педагогічною радою закладу, належать:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння усно та письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей у  навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набуватимуть послідовно, поступово під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • уміння читати і розуміти прочитане;
 • уміння висловлювати думку усно і письмово;
 • критичне мислення;
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 • ініціативність;
 • творчість;
 • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект;
 • здатність до співпраці в команді.

Основою такої моделі є Концепція Нової української школи.

 1. Навчальний план та його обґрунтування

Загальноосвітній навчальний  заклад –  Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області – це  23 класи, у яких навчається 638 учнів. Тип закладу: гімназія.

Навчальні плани для здобувачів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблені на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальних планах.

Навчальний план здобувачів  закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблений на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

 1. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в навчальному плані ІІІ ступеня.

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, рівень кваліфікації та навчально-матеріальну базу кабінетів, у гімназії введено наступні напрями та профілі навчання:

 1. Математичний напрям:

1.1.   Математичний профіль –  4-М, 4м/с/г,  5-м/а, 5м/б класи (допрофільне навчання, поглиблене вивчення),  6-м, 7-м  класи (профільне навчання).

 1. Суспільно-гуманітарний напрям:

2.1.   Історичний профіль – 4 м/с/г, 5с/г класи (допрофільне навчання, поглиблене вивчення),  6- с/г/, 7- с/г класи (профільне навчання).

 1. Філологічний напрям:

3.1.   Профіль іноземної філології – 4- і, 5- і класи (допрофільне навчання, поглиблене вивчення), 6 – і, 7 – і класи (профільне навчання).

Згідно з приміткою до типових навчальних планів години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Ураховуючи той  факт, що гімназисти  постійно беруть участь у міжнародних конкурсах, проектах, семінарах, конференціях, є переможцями ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, у всіх класах додано додаткові години англійської мови.

Розподіл годин варіативної складової навчального плану в 1(5) класах здійснювався таким чином:  2 години додано на підсилення англійської мови, 2 години виділено на вивчення німецької мови,  1 годину – на курс за вибором «Фінансова грамотність», 0,5 годин – на курс за вибором «Орфографічний практикум з української мови». У 2(6) класах додано 3 години на підсилення англійської мови, 2 години виділено на вивчення німецької мови в 2-а, 2-б класах , 0,5 годин – на  курс за вибором «Фінансова грамотність» у 2-а, 2-б класах, та 1 годину в 2-в класі, 0, 5 годин – на курс за вибором  з математики «Математична логіка» у 2-в класі, по 1 годині на курс за вибором з української мови «Орфографічний практикум з української мови».

Розподіл годин варіативної складової навчального плану в 3(7) класах здійснювався таким чином:  2 години додано на підсилення англійської мови, 2 години виділено на вивчення німецької мови, 1 годину –  на курс за вибором з математики «Вибрані питання алгебри», 1 годину – на курс за вибором з української мови «Сучасна українська літературна мова: морфологія».

З метою здійснення допрофільної підготовки з подальшим вибором профілю навчання в старшій школі в 4(8) класах додано  години англійської мови, математики, історії у відповідних класах (4 клас математичного відділення, 4 клас  відділення іноземних мов, 4 клас суспільно – гуманітарного відділення), а також додані такі курси за вибором: «Фінансова грамотність»- 0,5 годин у всіх класах,  з української мови «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (1 година), з історії «Видатні постаті України середини XVI-XVII століть» (1 год) у  4-м/с/г класі. У 4 класі відділення іноземних мов додано 3 години на вивчення німецької мови.

У 5(9) класах додано години англійської мови, математики, історії у відповідних класах (5 клас математичного відділення, 5 клас  відділення іноземних мов, 5 клас суспільно –гуманітарного відділення), а також додані такі курси за вибором: з історії «Видатні постаті України кінця XVIІІ – початку ХX століть» у 5 с/г класі-1 година, 0,5 годин – курс за вибором з математики. У 5 класі відділення іноземних мов додано 3 години на вивчення німецької мови.

Навчальний план 6(10)-7(11) класів гімназії складено з урахуванням вимог профілізації (передбачає більш глибоку диференціацію та індивідуалізацію підходів, забезпечення умов для максимально повної реалізації нахилів, запитів старшокласників, якісної їх підготовки до проходження конкурсних випробовувань при вступі до вищих навчальних закладів).

Варіативна складова начального плану розподілена таким чином: у 6(10) класі суспільно-гуманітарного напряму історичного профілю вводиться курс за вибором з української мови (0,5 годин) «Орфографічний практикум».

У 7(11) м, 7(11) і  класах  додано 0,5 годин курсу з математики, у всіх 7 класах з метою якісної підготовки до ЗНО додано1 годину курсу з української мови «Синтаксис складного речення».

Викладання трудового навчання буде здійснюватися відповідно до таких модулів: Обслуговуюча праця (дівчата).

4 класи. Технологія виготовлення швейних виробів. Технологія вишивання мережками.

3  класи. Технологія оздоблення одягу. Технологія писанкарства.

2 класи. Технологія виготовлення народної ляльки. Технологія приготування страв.

Трудове навчання (хлопці).

4 класи. Технологія плетіння з соломи. Технологія оздоблення виробів геометричним різьбленням.

3 класи. Технологія мозаїки по дереву. Технологія писанкарства.

2 класи. Технологія виготовлення виробів з текстильних і нетканих матеріалів ручним способом. Технологія вироблення дерев’яної іграшки

1 класи. Технологія виготовлення виробів оздоблених аплікацією з природних матеріалів. Технологія виготовлення та оздоблення виробів із деревини та деревинних матеріалів (способом ажурного випалювання).

Ураховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами опитування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання вчителів обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»: «Легка атлетика», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол».

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом. Астрономія в 7 класах вивчатиметься протягом року в  кількості 0,5 годин, біологія – у І семестрі 2 год.,  екологія – 1 год. в ІІ семестрі.

Курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

«Поділ класів на групи при вивченні української, англійської, німецької мов, математики, історії  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами).

v. Особливості організації освітнього процесу

Великого значення на сьогодні набуває аспект педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу.

Педагогіка партнерства (співробітництва) ґрунтується на принципах гуманізму й творчого підходу до розвитку особистості. Її метою бачимо створення нового гуманного співтовариства. Головним завданням педагогіки партнерства вбачаємо:

 • подолання інертності мислення,
 • перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу.

Це завдання реалізовується в спільній діяльності вчителя й учнів, учителя й батьків, що передбачає взаєморозуміння, єдність інтересів і прагнень з метою особистісного розвитку гімназистів.

Принципи партнерства застосовуємо:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Утілюючи ідеї педагогіки партнерства, учителю необхідно використовувати у своїй роботі не тільки стандартні методи організації навчально-виховного процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу й будувати навчання і виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й захоплюючі розповіді, відверту бесіду, справедливу й незалежну оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо.

Упродовж останніх років наполегливо працюємо  на впровадження особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів.

Актуальними для нової української школи є такі ідеї дитиноцентризму:

 • відсутність адміністративного контролю, який обме­жує свободу педагогічної творчості;
 • активність учнів у навчальному процесі, орієнтація на інтереси та досвід учнів, створення навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини;
 • практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;
 • відмова від орієнтації навчально-виховного процесу на середнього школяра і обов’язкове врахування інтересів кожної дитини;
 • виховання вільної незалежної особистості;
 • забезпечення свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності, урахування її вікових та індивідуальних особливостей, забезпечення морально-психологічного комфорту дитини;
 • розвиток гімназійного самоврядування, яке під свободою і самостійністю дитини передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і світогляду, необхідних сучасному суспільству.

Навчальний план для 1(5) класів гімназії  (2018-2019)

Освітні галузі Навчальні предмети 1-а 1-б  

1-в

 

34 35 37
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2
Англійська мова 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2
Зарубіжна  література 2 2 2
Суспільство-

знавство

Історія  1 1 1
Всесвітня історія
Основи правознавства
Мистецтво  Мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавство Природознавство 2 2 2
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3 3
Разом 22,5+2+3* 22,5+2+3* 22,5+2+3*
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2 2
Курс за вибором  «Фінансова грамотність» 1 1 1
Курс за вибором «Орфографічний практикум з української мови» 0,5 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28
Усього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 28+3

            Навчальний план для 2 (6)-х класів (2018-2019 навчальний рік)

Освітні галузі Навчальні предмети 2а 2б 2в

 

34 33 33
Мови і літера-

тури

Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2
Англійська мова 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільство-

знавство

Історія  1 1 1
Всесвітня історія  1 1 1
Основи правознавства
Мистецтво  Мистецтво 1 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика
Хімія
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура* 3 3 3 3 3 3
Разом 24,5+3+3* 24,5+3+3* 24,5+3+3*
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2
Курс за вибором «Фінансова грамотність» 0,5 0,5 1
Курс за вибором з української мови 1 1 1
Курс за вибором з математики «Математична логіка» 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 30
Усього (без урахування поділу класів на групи) 31+3 31+3 30 +3

Навчальний план для 4(8) класів гімназії з поглибленим вивченням математики, англійської мови, історії

 

Освітні галузі Навчальні

 предмети

4-м 4-і 4- м/с/г

М (14)                         с/г (14)

    28 28 29
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2
Англійська мова 2+3 2+3 2+4 2+4 2+4 2+3 2+3
Зарубіжна  література 2 2 2
Суспільство-

знавство

Історія 1,5 1,5 1,5 1,5+1
Всесвітня історія 1 1 1 1+1
Основи правознавства
Мистецтво  Мистецтво 1 1 1
Математика Математика
Алгебра 2+3-3 2 2+3 2
Геометрія 2-2+1 2 2+1 2
Природо-знавство Природо-

знавство

Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика 2 2 2
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5
Фізична культура* 3 3 3
Разом 25,5+1+3+3+3* 25,5+4+3* 25,5+3+1+3

+3*

25,5+3+1+1+3*
Друга іноземна мова (німецька) 3-3
Курси за вибором Фінансова грамотність 0,5 0,5                          0,5
З історії «Видатні постаті України середини XVI-XVII століть 1
З української мови «Синтаксис простого та простого ускладненого  речення» 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33
Усього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 33+3 33+3

Навчальний план для 5(9) класів гімназії з поглибленим вивченням математики, англійської мови, історії

Освітні галузі Навчальні

 предмети

5 -м/а

 

5м/б 5-і 5 –с/г
    29 28 28 15
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2
Англійська мова 2+3 2+3 2+3 2+3 2+4 2+4 2+4 2+3
Зарубіжна  література 2 2 2 2
Суспільство-

знавство

Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5+1
Всесвітня історія 1 1 1 1+1
Основи правознавства 1 1 1 1
Мистецтво  Мистецтво 0,5 0,5 0,5 1
Математика Математика
Алгебра 2+3-3 2+3-3 2 2
Геометрія 2-2+1     2-2+1    2         2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5 1,5
Фізика 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Інформатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5
Фізична культура* 3 3 3 3 3
Разом 26+3+3+1+3* 26+3+3+1+3*         26+4+3* 26,5+3+1+1+3*      
Друга іноземна мова (німецька)              3-3  

 

Курси за вибором З математики «Нестандартні методи розвязування деяких рівнянь вищих степенів» 0,5
З історії «Видатні постаті України кінця XVIІІ – початку ХX століть»  

1

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33  33
Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3 33+3 33+3              33+3

 

Навчальний план для 6(10) класів гімназії

математичний профіль

6 м  ( 32)

профіль іноземної філології

6 і  (29)

історичний профіль

6 с/г (11)

Українська мова 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2
Зарубіжна література 1 1+1 1+1
Англійська мова 2+2 2+2 5+1 5+1 5+1 2+3
Історія України 1,5 1,5 3
Всесвітня історія 1 1 3
Громадянська освіта 2 2 2
Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія) 3+3-3

1+2-2

     3 3
Біологія і екологія 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1,5
Фізика і астрономія                   3 3 3
Хімія 1,5 1,5 1,5
Фізична культура  3 3  3 3                        3
Захист Вiтчизни      1,5 1,5 1.5 1,5    1,5
Вибірково-обовязкові предмети
Інформатика                      2                       2 2
Художня культура                      1                       1 1
Німецька мова                      –       3 3
Курс за вибором з української мови «Орфографічний практикум» 0,5
Разом            33+2+3              33+1+1+3 30,5+1+3+3
Гранично допустиме навантаження на учня   33 33 33
Усього  фінансується (без урахування поділу класів на групи) 38 38 38

Навчальний план 7(11) класів гімназії

класи 7- і          7 с/г
  Природничо-математичний напрям, математичний профіль Філологічний напрям, профіль іноземної філології Суспільно-гуманітарний напрям, історичний профіль
Кількість учнів 30                          17 17
Українська мова 1+1 1+1                   2 2
Українська література 2                   2 2
Англійська мова 3+1 3+1     5+1 5+1              3+1
Німецька/французька мова              3         3                 –
Зарубіжна література 1 3 2
Історія України 1,5                   1,5 4
Всесвітня історія 1                   1 4
Громадянська освіта Економіка

Людина і світ

 

1

 

1

 

1

0,5 0,5 0,5
Художня культура 0,5 0,5 0,5
Математика 3 3
Алгебра 2+3-3
Геометрія 2-2+2
Астрономія 0,5 0,5 0,5
Біологія 1,5 1,5 1,5
Психологія 1
Географія
Фізика 3 2 2
Хімія 1 1 1
Екологія 0,5 0,5 0,5
Технології 1 1                1 1
Інформатика 1

 

1 1 1 1 1
Фізична культура 2 2                          2 2
Захист Вiтчизни 1,5 1,5                      1,5 1,5
Разом      30,5+ 1+1+2* 31,5+1+2* 33+2*
Курси за вибором:      
З математики 0,5 0,5
З української мови «Синтаксис складного речення» 1 1 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33
Усього  фінансується (без урахування поділу класів на групи) 36 36 36

 

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *