Статут закладу освіти

         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Відділом освіти

Конотопської міської ради

Наказ № ___ від «___»______ 200_ р.

 

 

Начальник відділу освіти

Конотопської міської ради

О.В.Кульчий

 

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

КОНОТОПСЬКОЇ   ГІМНАЗІЇ

КОНОТОПСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(НОВА  РЕДАКЦІЯ)

 

 

м. Конотоп

2009 р.   

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області, створена згідно рішення сьомої сесії двадцять третього скликання Конотопської міської ради від 30 червня 1999 року, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.
 • Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41615, Сумська область, м. Конотоп, вул. Бр. Радченків, 21, тел/факс (05447) 2-31-23.
 • Конотопська гімназія (далі – гімназія) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, рахунок в установі банку
 • Засновником навчального закладу є Конотопська міська рада.
 • Головною метою гімназії є:
 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти талановитою, обдарованою молоддю, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;
 • підготовка робітничих кадрів на рівні державних вимог (стандартів) до кваліфікації.
  • Головними завданнями гімназії є:
 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних програм гімназії;
 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство, культуру та творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку учнів;
 • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу, а також інших народів і націй;
 • формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів
 • надання можливості здобуття додаткових, відносно базового рівня, знань, умінь і досвіду практичної роботи з математики, фізики, інформатики, хімії, біології, англійської, української мови та літератури, історії, права, достатніх для успішного продовження навчання в вищому навчальному закладі й проведення самостійних досліджень;
 • надання учням можливості засвоїти елементи знань із психології, логіки, основ спілкування, підприємницької діяльності та прикладної економіки;
 • створення позаурочної мережі студій, об’єднань, гуртків, товариств для задоволення інтелектуально-духовних потреб та прояву їх нахилів, здібностей, талантів;
 • співпраця з вищими навчальними закладами України з метою розширення й поглиблення допрофесійної освіти;
 • надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки оператора комп’ютерного набору та секретар керівника.

 

 • Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншим нормативно-правовими актами, власним статутом.

 

 • Гімназія приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

 

 • Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 

 • У гімназії визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів: історії, математики, основ правознавства, фізики, англійської мови; профіль навчання – суспільно-гуманітарний, іноземні мови, фізико-математичний.

 

 • Гімназія має право:
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти міської ради;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;
 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу;
 • визначати варіативну частину навчальної програми змісту освіти, розробляти й упроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
 • визначати контингент учнів, набираючи їх на конкурсній основі;
 • організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і морального заохочення в межах власного кошторису;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах;
 • спрямувати кошти гімназії на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • здійснювати капітальне будівництво й реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами
 • брати участь у міжнародній діяльності в галузі освіти;
 • самостійного відкриття рахунків та здійснення всіх фінансових операцій,

ведення бухгалтерського обліку.

 

 

 • У гімназії створюються та функціонують:
 • методична рада;
 • секції вчителів-предметників: української мови та літератури, математики, фізики, інформатики, історії та правознавства, зарубіжної літератури, природничих дисциплін, іноземних мов, предметів естетичного циклу, фізкультури;
 • методичне об’єднання класних керівників;
 • психологічна служба;
 • методична служба;
 • інформаційно-методичний центр;
 • творчі групи по реалізації основних ідей реформування освіти.

 

 • Медичне обслуговування учнів здійснюється центральною районною лікарнею.
 • Взаємовідносини Конотопської гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 • Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи гімназії, визначаються перспективи його розвитку. План затверджується радою гімназії.

 

 • Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план гімназії  погоджується радою гімназії і затверджується начальником відділу освіти Конотопської міської ради.

Індивідуалізація й диференціація навчання у гімназії забезпечується реалізацією інваріантної частини Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом самостійно з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи, розклад по наданню додаткових освітніх послуг.

 

 • Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

 • Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення гімназії, складання екзаменів екстерном.

 

 • Прийом учнів до гімназії здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти за результатами рішення приймальної комісії, що діє в межах своїх повноважень, а саме проводить конкурсні іспити в 1, 4, 6 клас гімназії згідно наказу директора за погодженням з відділом освіти Конотопської міської ради у другій декаді травня та третій серпня кожного року. Прийом до інших класів здійснюється при наявності вакантних місць за результатами конкурсних іспитів. Перевага при зарахуванні надається переможцям предметних олімпіад, учасникам наукових учнівських об’єднань, конкурсів тощо.

Прийом учнів здійснюється відповідно до діючої інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти й науки України зразка. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти й науки та погодженими з Мінфіном.

 

 • Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше         1 липня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 28 грудня, другий з 14 січня до 22 червня.

 

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України)
 • За погодженням із відділом освіти міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю щорічно радою гімназії затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

 

 • Тривалість уроків становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти міської ради та державною санітарною-епідеміологічною службою.

 

 • Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу районною санепідемстанцією і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 

 • У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державні підсумкову атестацію.

 

 • Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

 

 • Порядок переведення і випуск учнів гімназії визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

 

 • По закінченню першого семестру проводяться в 1-3 класах гімназії адміністративні контрольні роботи, в 4-7 класах – екзаменаційно-залікова сесія по профільних предметах. Завершується навчальний рік у гімназії проведенням підсумкових контрольних робіт, заліків, екзаменів:
 • 1-3 класи – українська мова, математика;
 • 4, 6 класи – екзамени згідно профілю навчання;
 • 5, 7 класи – згідно Наказу МО України.

Тривалість навчального року обумовлюється часом виконаних навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.

 

 • Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

 

 • Учням, які закінчили певний ступінь гімназії, видається відповідний документ про освіту:
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченню гімназії – атестат про повну загальну середню освіту.

 

 • За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення подяка батькам, грамота учню, стипендія, премія (у межах коштів, передбачених на ці цілі), похвальні листи, медалі.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1.    Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психологи, бібліотекарі;
 • інші спеціалісти;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

 

 • Статус учасників навчально-виховного процесу гімназії, їхні права й обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

 

 • Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

 

 • Учні мають право:
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях. олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • обирати та бути обраними до Ради гімназії та інших органів самоуправління;
 • брати участь у відкритих педагогічних радах та засіданнях Ради гімназії;
 • отримувати при необхідності індивідуальну або групову психолого-педагогічну консультацію;
 • брати участь у різного виду змаганнях, олімпіадах, конкурсах;
 • самостійно вибирати тему дослідницької роботи з предмета та звітної курсової роботи;
 • на моральне та матеріальне заохочення зі сторони керівництва гімназії, місцевих рад;
 • висловлювати пропозиції щодо роботи гімназії, брати активну участь у їх реалізації;
 • відстоювати свою думку чи пропозицію усно у виступах на засіданні органів самоврядування та у вигляді письмової заяви на ім’я голови ради гімназії, директора чи його заступників;
 • на підвищення результатів річного та підсумкового оцінювання шляхом переатестації згідно нормативних документів МОіН України;
 • учні 6-7 класів мають право на вільне відвідування занять при умові дострокової здачі теми за згодою викладача, заступника директора з науково-методичної роботи, директора та на підставі заяви батьків;
 • за згодою заступника директора бути присутнім на лекціях викладачів вищих навчальних закладів, що читаються в 6-7 класах гімназії;
 • організувати творчі спілки;
 • оволодівати навичками самостійної навчальної роботи, набувати знань із психології, постійно підвищувати свій освітній рівень;
 • розвивати вміння логічного обґрунтовування думки, аргументувати свою точку зору, систематично підвищувати культуру розумової праці;
 • набувати комп’ютерної грамотності, як необхідного компонента професійної діяльності в сьогоденні та у майбутньому.

 

 • Учні зобов’язані:
 • систематично оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • виконувати вимоги статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • оволодівати навичками самостійної навчальної роботи, набувати знань із психології, постійно підвищувати свій освітній рівень;
 • розвивати вміння логічного обґрунтування думки, аргументувати свою точку зору, систематично підвищувати культуру розумової праці;
 • набувати комп’ютерної грамотності, як необхідного компонента професіональної діяльності в сьогоденні та у майбутньому;
 • носити гімназійну форму.

 

 • Учні гімназії, які мають за підсумками семестрового оцінювання початковий рівень досягнень у навчання хоча б з одного предмету, а в 4-7 класах середній рівень досягнень з профільних дисциплін за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора відраховуються із гімназії, про що у двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється відділ освіти Конотопської ради.

 

 • Педагогічними працівниками гімназії можуть бути особи з високим моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

 • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

 

 • Педагогічні працівники мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку зі змінами в організації роботи закладу освіти;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації й перепідготовку;
 • поширення досвіду своєї роботи через різноманітні форми;
 • отримання встановленої додаткової платні за організацію науково-пошукової роботи та надання додаткових освітніх послуг.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

 • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу гімназії;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази й розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освіти міської ради;
 • брати участь у роботі педагогічної ради, науково-практичних семінарах тощо.

 

 • У гімназії обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти й науки України.

 

 • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку гімназії, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 • Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до управління освіти, керівника гімназії й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування гімназії та у відповідних державних, судових органах.

 

 • Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини,
 • виконувати вимоги угод між адміністрацією та сім’єю.

 

 • Представники громадськості мають право:
 • обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в гімназії;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  • Представники громадськості зобов’язані дотримуватися статуту гімназії, виконувати накази та розпорядження керівника гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

 1. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

 

4.1.      Управління гімназією здійснюється відділом  освіти міської ради.

Безпосереднє керівництво гімназією здійснює його директор за участю органів громадського самоврядування. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор гімназії призначається й звільняється з посади начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється начальником відділу освіти Конотопської міської ради за поданням директора.

 

 • Вищим органом громадського самоврядування гімназії є конференція колективу, що скликається один раз на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
 • працівників гімназії – зборами трудового колективу;
 • учнів гімназії другого-третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 52, учнів 52, батьків і представників громадськості 52.

Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, управління освіти.

Конференція:

 • обирає раду гімназії, її голову, встановлює термін їх повноважень;
 • заслуховує звіт директора й голови ради гімназії;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності гімназії;
 • затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності гімназії;
 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
 • установлює розміри гімназійних стипендій.

 

 • У період між конференціями діє рада гімназії.
  • Метою діяльності ради є:
 • сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназією;
 • розширення колегіальних форм управління гімназією;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

 • Основними завданнями ради є:
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії із сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в гімназії;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та гімназією із метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

 • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

 

 • Рада гімназії діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, управління освіти, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

 

 • Очолює раду гімназії голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

 • Рада гімназії:
 • організовує виконання рішень конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії;
 • затверджує режим роботи гімназії;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти додаткових освітніх послуг;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
 • вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 

 • При гімназії за рішенням конференції може створюватися й діяти піклувальна рада.

 

 • Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

 

 • Основними завданнями піклувальної ради є:
 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у гімназії;
 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду гімназії;
 • запобігання дитячій бездоглядності;
 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 • усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

 

 • Піклувальна рада формується у складі 11 осіб із представників місцевих органів влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

 

 • Піклувальна рада діє на засадах:
 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України;
 • самоврядування;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності й рівноправності членства;
 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

 • Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає й координує роботу піклувальної ради;
 • готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

 

 • Піклувальна рада має право:
 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника гімназії, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази гімназії;
 • залучати додаткові джерела фінансування гімназії;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази гімназії;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 • брати участь у розгляді звернень з питань, що стосуються роботи гімназії, з метою сприяння їх, вирішенню у встановленому порядку;
 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

 • Директор гімназії:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, надає пропозиції відділу освіти Конотопської міської ради щодо раціонального добору і розстановки педагогічних кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня педагогічних працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку гімназійним майном і коштами;
 • видає у межах своє компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • здійснює раціональний добір і розстановку, прийом і звільнення обслуговуючого персоналу;
 • виходить з пропозицією до управління освіти міської ради щодо винесення заохочень та стягнень стосовно своїх підлеглих (педпрацівників);
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із гімназії і за наявності підстав вирішує питання про їх подальше навчання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, управлінням освіти міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 

 • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором гімназії і затверджується відділом освіти Конотопської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 

 • У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор гімназії.

 

 • Педагогічна рада розглядає питання:
 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи гімназії;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

 

 • Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

 • У гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

 • Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі відділу освіти.

 

 • Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до діючого законодавства рішення про заснування і статуту навчального закладу.

 

 • Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 

 • Відповідно до рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради від 03.02.95 №20 гімназія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 • Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на основі його кошторису.

 

 • Джерелами формування кошторису гімназії є:
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання додаткових платних послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, діяльності згідно Ліцензії Міністерства освіти і науки України по наданню освітніх послуг, пов’язаних з отриманням професійної освіти;
 • кредити та інвестиції банків;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • організація «груп здоров’я», спортивних, фізкультурно-спортивних заходів;
 • здавання в оренду будівель, споруд, іншого нерухомого майна, обладнання, непов’язаних з навчально-виховною діяльністю, яке не погіршує соціально-побутові умови працівників закладу, гімназистів.

 

 • Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти й науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

 

 • Звітність про діяльність гімназії встановлюється і проводиться відповідно до законодавства.

 

 

 

 

 

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 • Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

 • Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ

 

 • Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

 

 • Державний контроль здійснюють відділ освіти міської ради, управління освіти і науки облдержадміністрації, Міністерство освіти і науки України.

 

 • Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться відділом освіти міської ради відповідно до законодавства.

 

 

 

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ГІМНАЗІЇ

 

 • Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає міська рада. Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною міським головою.

 

 • Ліквідаційна комісія оцінює майно гімназії, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними. Складає ліквідаційний баланс і представляє його міській раді.

 

 • У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

Начальник відділу освіти

Конотопської міської ради                                                                                 О.В.Кульчий

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *