Порядок зарахування,  відрахування та переведення учнів до Конотопського ліцею №1

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Конотопського ліцею №1 Конотопської міської ради

Сумської області

Протокол 4 від 31.01.2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Конотопського ліцею №1 Конотопської міської ради

Сумської області

Тетяна Кириченко

«_____» ______________ 2023

Порядок

зарахування,  відрахування та переведення учнів до Конотопського ліцею №1 Конотопської міської ради Сумської області

1. Загальні положення

1. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі Статуту Конотопського ліцею №1, затвердженого на засіданні педагогічної ради за погодженням з Управлінням освіти і науки Конотопської міської ради.

2. Прийом дітей до ліцею здійснюється відповідно до пункту 2 – 16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

1. Для зарахування до 1(5) класу Конотопської гімназії заяви подаються з 03 квітня до 31 травня включно.

2. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на:

31 травня для 5– х класів;

12 червня для 10– х класів

не перевищує загальної кількості місць у класах з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

3. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на:

31 травня включно для 5– х класів;

12 червня включно для 10– х класів

перевищує загальну кількість місць у п’ятих, десятих класах, до:

01 червня включно для 5 – х класів;

13 червня включно для 10 – х класів

заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору.

4. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

5. Конкурс (основні вступні випробування) завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

6. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 5 – х та 10 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

7. До 6-9,11класів переводяться всі учні 5 – 8,10 класів, які не виявили намір припинити навчання в ньому. На вільні місця до 5 – 7 класів зарахування відбувається у порядку надходження заяв без конкурсних випробувань.

8. Інформація про кількість зарахованих учнів, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

19. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільних місць протягом календарного року.

3. Проведення конкурсу

1. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

3. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти.

Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5 класів ліцею такі:

  • Комплексна контрольна робота з української мови, математики та англійської мови

Випускники початкової школи НВК «Казка», які навчаються за науково – педагогічним проектом «Інтелект України», продовжать навчання в 1 класі Конотопського ліцею №1 без проходження конкурсних випробувань відповідно до Угоди про впровадження науково – педагогічного проекту «Інтелект України», укладеної в березні 2017 року.

Конкурсні випробування для учнів 8 – 11 класів ЗОШ, які вступають на вакантні місця до допрофільних та профільних профільних класів такі:

  • екзамен із профільної дисципліни:

суспільно –гуманітарне відділення – історія

математичне відділення – математика

відділення іноземних мов – англійська мова.

Зарахування до 10 класів відбувається за конкурсним відбором за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

4. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.

5. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

7. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

8. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.

9. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість (12 балів).

11. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях (за наявності вільних місць), терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

4. Порядок зарахування

1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, на підставі рішення конкурсної комісії рекомендуються до зарахування. У тому випадку, якщо учні набрали однакову кількість рейтингового балу, проводиться жеребкування на вакантне місце у присутності усіх батьків, діти яких мають однаковий рейтинговий бал.

Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів оприлюднюється для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

2. Для цього до закладу освіти подаються такі документи:

заява одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);

копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

3. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учнів, які були рекомендовані до зарахування і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування.

4. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки Сумської міської ради протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

5. Апеляційна комісія управління освіти і науки Сумської міської ради зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення щодо об’єктивності оцінювання роботи учня. До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

6. Апеляційна комісія має право:

o залишити рішення конкурсної комісії без змін;

o змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

o визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними управління освіти і науки Сумської міської ради зобов’язано організувати конкурс повторно.

7. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

1. Керівник закладу освіти забезпечує організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *