Правила конкурсного приймання до гімназії у 2020 році

 1. Загальні положення
  • Приймання учнів до гімназії комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевершує загальної кількості місць у класах навчального закладу з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».
  • У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
  • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 1. Організація та положення конкурсу
  • Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за 2 місяці до його початку. Оголошення щодо умов, термінів проведення конкурсу розміщуються в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
  • Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться в червні місяці. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в серпні до 20 числа.
  • Додаткове конкурсне приймання може відбуватись і протягом навчального року за наявності вільних місць за таких умов, що й основне.
  • Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія – приймальна, склад якої затверджується наказом директора. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальною комісії є директор гімназії або його заступник.
  • Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмету створюється предметна комісія, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.
  • До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора гімназії, табеля навчальних досягнень учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 6 класу гімназії
  • До приймальної комісії можна подавати грамоти та інші документи, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
  • Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків.
  • Правом пільгового зарахування користуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти загиблих батьків, зниклих безвісті під час проведення антитерористичної операції або знаходяться на лікуванні після отримання поранення в зоні проведення АТО або в зоні ООС при умові середнього та достатнього рівня засвоєння знань.
 1. Проведення конкурсу
  • Конкурсні випробування для учнів 1 класу гімназії проводяться з української мови в письмовій формі (диктант).

Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

 • Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць в грудні, травні чи серпні місяці.

Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок приймання таких учнів.

Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, проходить за співбесідою.

 • Перехід на допрофільне навчання в гімназії здійснюється після 3 класу гімназії на підставі заяви батьків, високого і достатнього рівня навчальних досягнень з обраного(их) предметів при середньому балі за попередній рік 7 і вище балів.
 • Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями та затверджуються директором гімназії за погодженням із відділом освіти Конотопської міської ради.
 • Конкурсні завдання зберігаються в директора гімназії в запечатаному конверті, який відкриває голова предметної комісії в присутності членів комісії в день випробування.
 • Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії, (передбачити відділення першої сторінки від безпосередньо письмової роботи).

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 • Для проведення усного випробування вступникам видається папір із штампом гімназії для підготовки до відповіді.
 • Обсяг і тривалість написання вступниками робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробування визначаються умовами конкурсу, які розробляються адміністрацією і затверджуються директором гімназії.
 • Письмові роботи учасника конкурсу та аркуші із записами зберігаються в заступника директора з навчально-виховної роботи протягом року.
 • Результати конкурсних випробувань та співбесід оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протокол державної підсумкової атестації.
 • Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше, ніж через 3 дні після його проведення. Списки вступників із виставленими балами вивішуються в приміщенні гімназії для загального ознайомлення.
 • Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів спортивних змагань, призери ІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідних робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування із відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
 • Учні-випускники 5 класу, які за результатами навчання отримали свідоцтво з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
 • З учнями, зазначеними в п. 3.12, 3.13 допускається співбесіда. Якщо під час неї вони не підтверджують своїх знань, то можуть брати участь у конкурсних випробуваннях на загальних підставах.
 • Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних випробуваннях, термін яких призначає директор.
 1. Порядок зарахування
  • Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
  • До гімназії подаються: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка, копія ідентифікаційного коду.
  • Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається директором гімназії за погодженням з відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
  • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні мають право звернутися до відділу освіти.
  • Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються із гімназії. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 1. Контроль за проведенням конкурсу
  • Персональну відповідальність за дотриманням вимог інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.03 за №389 несе директор гімназії.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *