Статут гімназії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Конотопської міської ради 8 скликання (24 сесія)

від 26 грудня 2022 року

Міський голова

____________ Артем СЕМЕНІХІН

СТАТУТ

КОНОТОПСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1

КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Конотоп

2022

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конотопський ліцей №1 Конотопської міської ради (далі – ліцей) є правонаступником прав та обов’язків Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області. Ліцей є комунальним закладом загальної середньої освіти ІI-ІІІ ступенів та за типом є ліцеєм зі структурним підрозділом гімназія, що здійснює освітню діяльність на таких рівнях:

– базова середня освіта (5-9 класи) (гімназія) – другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

– профільна середня освіта (10-12 класи) (ліцей) – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

1.2. Повна назва закладу освіти: «Конотопський ліцей №1 Конотопської міської ради Сумської області».

Скорочена назва закладу освіти: «Конотопський ліцей №1»

1.3. Місцезнаходження ліцею: 41615, Сумська область, Конотопський район, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 21, код ЄДРПОУ 24007449.

1.4. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами, іншими актами законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, Положенням про ліцей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1062, ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, рішеннями Конотопської міської ради Сумської області, розпорядженнями міського голови м. Конотоп, наказами управління освіти Конотопської міської ради Сумської області, цим Статутом.

Ліцей провадить освітню діяльність на підставі ліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленому законодавством порядку, та діє на підставі Статуту.

1.5. Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штампи, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.6. Засновником ліцею є Конотопська міська рада Сумської області. Уповноваженим органом засновника – Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області.

1.7. Ліцей є неприбутковою бюджетною організацією.

1.8. Ліцей самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї автономії, обсяг якої визначається Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами України та цим Статутом.

Автономія ліцею визначається його правом:

– бути самостійним, незалежним та відповідальним у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, кадрових, фінансових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;

– брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

– самостійно визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства;

– на основі самостійно розробленої освітньої програми розробляти робочий навчальний план, у тому числі в установленому порядку, розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

– планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку ліцею;

– спільно із закладами вищої освіти, Малою академією наук та іншими установами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну матеріально-технічну та соціальну базу;

– самостійно здійснювати добір та розстановку педагогічних кадрів і обслуговуючого персоналу;

– організовувати роботу класів із інклюзивною формою навчання та спеціальних класів відповідно до чинного законодавства України;

– здійснювати освітню діяльність згідно з ліцензією, визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– надавати платні освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

– у встановленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– установлювати власну символіку та атрибути, дрескод для здобувачів освіти;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.9 Головною метою діяльності ліцею є реалізація права громадян на здобуття базової, профільної середньої освіти згідно з вимогами Державних стандартів.

1.10. Мовою освітнього процесу навчання й виховання в ліцеї є державна мова – українська.

1.11. У ліцеї функціонують структурні підрозділи:

гімназія – заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує базову середню освіту;

ліцей – заклад середньої освіти ІІІ ступеня, що забезпечує профільну середню освіту.

Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів ліцею визначається Положеннями, які затверджуються керівником (директором) ліцею.

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛІЦЕЮ

2.1. Головними завданнями ліцею є:

 • організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;

 • усебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення й здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

 • створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

 • створення умов для різнобічного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного й психічного здоров’я, формування гармонійної особистості;

 • виконання вимог Державних стандартів базової середньої освіти та профільної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до навчання протягом життя та кар’єрного зростання;

 • організація вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство, формування світоглядних переконань та вивчення питань сталого розвитку;

 • забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановленню рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій здобувачів освіти відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;

 • виховання громадянина України: поваги до Конституції України, державних символів України, прав i свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення всіх аспектів здоров’я здобувачів освіти;

 •  виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки інших людей;

– формування відповідального ставлення до майна ліцею.

2.2. Ліцей виконує такі функції:

 • реалізує положення Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

 • задовольняє потреби громадян у здобутті базової середньої та профільної середньої освіти;

 • забезпечує єдність навчання й виховання;

 • формує освітню (освітні) програму (програми) ліцею;

 • створює науково-методичну й матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

 • забезпечує відповідність рівня базової середньої та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти;

 • забезпечує медичне обслуговування здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників ліцею, що здійснюється медичним працівником, який входить у штат цього закладу освіти;

 • формує в здобувачів освіти основи здорового способу життя, гігієнічні навички;

 • забезпечує добір і розстановку кадрів;

 • планує власну діяльність та формує стратегію розвитку ліцею;

 • установлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

 • видає документи про освіту відповідно до чинного законодавства;

 • здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції.

2.3. Ключовими компонентами освітньої діяльності ліцею є:

 • новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;

 •  педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між усіма учасниками освітнього процесу;

 •  умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно;

 •  орієнтація в освітньому процесі на потреби здобувача освіти, дитиноцентризм;

 •  наскрізний процес виховання, який формує цінності;

 •  забезпечення рівного доступу всіх дітей до якісної освіти;

 •  сучасне освітнє середовище, яке забезпечує необхідні умови, засоби й технології для навчання здобувачів освіти, педагогів, батьків не лише в приміщенні ліцею.

ІІІ. ОРГАНІ3АЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства та освітньої програми, розробленої, схваленої педагогічною радою та затвердженої керівником ліцею в установленому порядку.

3.2. Заклад розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) базової середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про повну загальну середню освіту». Основою для розроблення освітньої програми в ліцеї є Державний стандарт базової середньої та профільної середньої освіти. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

3.3. На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

3.4. Ліцей може здійснювати освітній процес за інституційною та індивідуальною формами навчання, за потреби організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, ліцей для навчання дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та /або спеціальні групи ( класи). У випадку необхідності рішенням педагогічної ради організовує навчання з використанням технологій дистанційного навчання, змішаного навчання.

3.5. Навчальний рік у ліцеї розпочинається в День знань – 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного календарного року, якщо згідно з чинним законодавством не передбачено іншого. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається в перший за ним робочий день.

3.6. Структура навчального року, форми організації освітнього процесу встановлюються педагогічною радою ліцею в межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна перевантажувати здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні, нешкідливі умови здобуття освіти.

3.7. Ліцей здійснює освітній процес за формами навчання відповідно до чинного законодавства та п’ятиденним робочим тижнем.

3.8. Організація здвоєних навчальних занять і використання інших форм організації освітнього процесу, що впливають на тривалість навчальних занять, допускається за рішенням педагогічної ради ліцею.

3.9. У ліцеї можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.10. Для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами відповідних державних стандартів повної загальної середньої освіти в складі ліцею в порядку, визначеному законодавством та його установчими документами, створюються:

– класи;

– групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);

– міжкласні групи учнів;

– навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Міжкласні групи учнів можуть створюватися для організації проєктної діяльності учнів, застосування інших освітніх технологій і методів навчання, що забезпечують взаємодію під час спільної діяльності учнів різних класів одного або різних років навчання.

У складі ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру (триместру) науково-дослідницькі класи та/або міжкласні групи учнів з метою організації профільного навчання. Для підготовки до участі в заходах змагального характеру (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів.

3.11. Ліцей може здійснювати допрофільну підготовку здобувачів освіти у 8-9 класах задля сприяння вибору напряму профільного навчання базової середньої освіти.

3.12. Зарахування дітей до ліцею для здобуття профільної середньої освіти (до 9-11 (12) класів) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до ліцею для здобуття базової середньої освіти (до 5-9 класів) здійснюється на конкурсних засадах за умови, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Учні, які здобули базову середню освіту та продовжують навчання в ліцеї, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.

Зарахування дітей до закладу освіти для здобуття базової та повної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства. Обов’язково зараховуються всі діти, які:

– є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;

– є дітьми працівників цього закладу освіти.

3.13. З метою належної організації освітнього процесу в ліцеї можуть формуватися класи та/або групи, у тому числі спеціальні, інклюзивні, з дистанційною, індивідуальною, вечірньою формою здобуття освіти.

3.14. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

3.15. Учень має право на визнання ліцеєм результатів його навчання, передбачених освітньою програмою ліцею, що були здобуті ним шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

3.16. Переведення здобувачів освіти на наступний рік навчання здійснюється в установленому порядку.

3.17. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття учні отримують документи про освіту.

3.18. Виховання здобувачів освіти в ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.19. У ліцеї забороняється утворення й діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій.

3.20. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їхнього віку, здібностей, інтересів, потреб, можливостей, індивідуальних особливостей освітньої діяльності та стану здоров’я.

3.21. Організація харчування здобувачів освіти, у тому числі забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, а також дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється в установленому законом порядку.

IV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

– здобувачі освіти;

– педагогічні працівники, інші працівники;

– батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

4.2. Здобувачі освіти мають право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

якісні, доступні освітні послуги;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм навчання, факультативів, курсів за вибором, позакласних занять, участь у різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, установленому ліцеєм;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

4.3. Здобувачі освіти зобов’язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я тих, хто поруч, довкілля, майна та матеріально-технічної бази ліцею;

дотримуватися установчих документів, правил поведінки здобувачів освіти ліцею;

повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали правдиву інформацію від інших осіб;

– бережно ставитися до державного, громадського та особистого майна;

– користуватися мобільними телефонами, планшетами, ноутбуками під час проведення навчальних занять лише за дозволом класних керівників/ учителів-предметників;

– дотримуватися гімназійного дрескоду, зразки якого затверджуються на засіданні загальногімназійної конференції.

За невиконання здобувачами освіти своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил поведінки здобувачів освіти ліцею, порушення академічної доброчесності, на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства, документів закладу освіти, схвалених педагогічною радою.

4.4. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.5. У ліцеї може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя, тощо. Учнівське самоврядування може діяти на рівні ліцею та окремих класів. Основи учнівського самоврядування визначаються Законом «Про повну загальну середню освіту», Законом «Про освіту», цим Статутом та положенням про учнівське самоврядування ліцею, що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів ліцею.

4.6. Директор ліцею сприяє діяльності органів учнівського самоврядування та створює умови для їхньої діяльності. Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати роботі учнівського самоврядування й не втручатися в їхню діяльність.

4.7. Органи учнівського самоврядування мають право:

– брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

– проводити за погодженням з директором ліцею організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їхнє проведення перед керівництвом закладу;

– брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в цьому закладі;

– вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу, змісту освітніх і навчальних програм;

– через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.8. Здобувачі освіти залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей

4.9. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.

4.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.11. Педагогічні працівники закладу, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що вкладаються строком від одного до трьох років.

4.12. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;

користування бібліотекою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, установленому закладом освіти;

підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;

безпечні й нешкідливі умови праці;

оплачувану відпустку згідно із законодавством;

участь у громадському самоврядуванні ліцею;

участь у роботі колегіальних органів управління ліцею;

– захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), мобінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров`ю.

4.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

– дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

– виконувати обов’язки, визначені Законом України “Про освіту”, Законом України «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

– забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”;

– використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;

– володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

4.14.  Атестація педагогічних працівників ліцею є обов’язковою й здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.15. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

– звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;

– обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

– брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

– брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

– отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в ліцеї;

– отримувати інформацію щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування); подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.16. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти;

– поважати гідність, права, свободи й законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства та збереження майна ліцею;

– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

– дотримуватися установчих документів ліцею;

– сприяти керівництву ліцею в проведення розслідування щодо випадків булінгу (цькування), виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ліцеї.

4.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

V. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

5.1. Управління ліцеєм у межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

– засновник;

– уповноважений орган засновника – Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області.

– директор ліцею;

– педагогічна рада ліцею;

– загальні збори (конференція) колективу ліцею;

– загальні збори трудового колективу ліцею.

5.2. Права і обов’язки Засновника щодо управління закладом визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законами України, цим Статутом.

5.3. Засновник ліцею:

– затверджує установчі документи ліцею, їхню нову редакцію та зміни до них;

– приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею;

– забезпечує створення в закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

5.4. Уповноважений орган засновника:

– здійснює контроль за дотриманням норм установчих документів закладу ліцею, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) ліцею;

– затверджує кошторис ліцею в порядку, визначеному чинним законодавством;

– приймає фінансовий звіт ліцею в порядку, визначеному законодавством;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

– оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти;

– забезпечує створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

– здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

– здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, мобінгу (цькуванню) в ліцеї; розглядає скарги про відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, мобінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу, мобінгу;

– реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом ліцею та відповідно до делегованих повноважень.

5.5. Засновник та Уповноважений орган не мають права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5.6. Засновник може делегувати окремі свої повноваження Уповноваженому органу.

5.7. Засновник ліцею зобов’язаний:

– забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

– у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

– забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.8. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює керівник (директор).

5.9. Керівник ліцею (директор) призначається на посаду за результатами конкурсного відбору шляхом укладення контракту (строкового трудового договору) із засновником у встановленому порядку. Відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого Засновником. Керівником ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного й психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства. Директор ліцею призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням засновника.

У разі звільнення директора або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, управління освіти за погодженням із засновником призначає тимчасово виконуючого обов’язки директора на період до призначення директора в порядку, установленому чинним законодавством України.

5.10. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.11. Керівник (директор) є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами й діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

5.12. Керівник (директор) ліцею в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність ліцею;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

– призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника (директора), педагогічних та інші працівників ліцею, визначає їхні функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– здійснює розподіл педагогічного навантаження;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею;

-забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

– сприяє діяльності органів самоврядування ліцею та створює умови для їхнього функціонування;

– забезпечує створення в ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу, мобінгу (цькування);

– розглядає заяви про випадки булінгу, мобінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу, мобінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами ліцею.

5.13. Колегіальним постійно діючим органом управління ліцею є педагогічна рада. Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом.

Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

5.14. Педагогічна рада закладу освіти:

– планує роботу ліцею;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення й методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу та їхнього випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує результати підвищення кваліфікації педагогів відповідно до чинного законодавства;

– розглядає питання впровадження в освітній процес інноваційного педагогічного досвіду, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом ліцею до її повноважень.

5.15. Рішення педагогічної ради ліцею вводяться в дію наказом керівника (директора) ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в закладі.

5.16. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею, що скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

– працівників ліцею – зборами трудового колективу;

– здобувачів освіти – класними зборами;

– батьків – класними батьківськими зборами.

Термін їхніх повноважень складає один навчальний рік. Загальна конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх. Право скликати конференцію мають голова ради ліцею (за наявності), учасники освітнього процесу, директор закладу, засновник.

Загальна конференція:

– обирає раду ліцею, її голову, установлює термін їхніх повноважень;

– заслуховує звіт директора;

– розглядає питання освітньої та фінансово-господарської діяльності ліцею;

– затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу.

5.17. У ліцеї можуть діяти:

– органи самоврядування працівників ліцею;

– органи самоврядування здобувачів освіти;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

5.18. У закладі освіти можуть бути створені та функціонувати методична рада закладу, методичні об’єднання учителів, творчі (динамічні) групи вчителів, педагогічні спільноти.

5.19. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада ліцею. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються відповідними законами та цим статутом.

5.20. Наглядова (піклувальна) рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку й здійсненню контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

5.21. Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

5.22. До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу.

5.23. Наглядова (піклувальна) рада має право:

– брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;

– сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

– аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника (директора);

– контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею та вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником (директором) ліцею;

– вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника (директора) ліцею з підстав, визначених законом;

– сприяти стимулюванню (заохоченню) творчої праці всіх учасників освітнього процесу;

– здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

5.24. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію відповідно до нормативних документів.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, меблі, транспортні засоби та інші цінності.

6.2. Вимоги до матеріально-технічної бази ліцею визначаються відповідними будівельними й санітарно-гігієнічними нормами й правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (у тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

6.3. Майно ліцею є власністю Конотопської міської територіальної громади й закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ліцей володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, установлених засновником.

6.4. Ліцей відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, нерухомістю, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їхньої охорони.

6.5. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

6.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7. Ліцей зобов’язується додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу, розвивати власну науково-методичну та матеріально-технічну базу.

6.8. Збитки, завдані ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, учасниками освітнього процесу, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.9 Взаємовідносини ліцею з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними в порядку, установленому чинним законодавством України.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту та інших нормативно-правових актів.

7.2. Джерела формування коштів та майна ліцею:

– кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

– надходження, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти та інших послуг відповідно до вкладених договорів;

– надходження від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

– добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

 надходження благодійного характеру відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Майно, отримане у формі благодійної допомоги, може, за бажанням благодійника, знаходитися на відповідному зберіганні;

– гранти;

– інші джерела, не заборонені законодавством України.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних ліцеєм навчальних планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження й зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Бюджетне фінансування ліцею не може зменшуватися або припинятися в разі наявності в зазначених у закладі освіти додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності ліцею та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються лише за призначенням.

7.3. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ліцею має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не ввійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги лише на добровільних засадах з урахуванням рішення конференції.

7.4. Отримані в установленому порядку ліцеєм кошти, як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також  кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) ліцею належать до доходів бюджету й використовуються закладом на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

7.5. Ліцей у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської діяльності відповідно до Статуту;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований та іншими об’єктами нерухомості (будівлі, споруди, тощо);

– списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;

– використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

– отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

– на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

– залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну матеріально-технічну базу;

– надавати учасникам освітнього процесу додаткові освітні та інші послуги.

7.6. Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), керівництва ліцею та інших, пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) ліцею використовуються лише для фінансування видатків та утримання ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

7.7. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником (директором) відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік у Ліцеї здійснюється самостійно.

7.8.  Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджує засновник або уповноважений ним орган з урахуванням пропозицій закладу освіти.

7.9. Штатний розпис закладу освіти затверджує керівник закладу за погодженням із засновником або вповноваженим ним органом на підставі Типових штатних нормативів для закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Ліцей здійснює міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до закону України «Про освіту» та має право вкладати договори про співробітництво, установлювати прямі зв’язки із закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами в установленому законодавством порядку. Учні та педагогічні працівники ліцею можуть брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну.

ІX. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється Державною службою якості освіти та її територіальними органами.

9.2. Державна служба якості освіти та її територіальні органи проводять інституційний аудит закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки в порядку, визначеному законодавством.

X. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, Л1КВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЮ

10.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник відповідно до чинного законодавства.

10.2. У випадку реорганізації ліцею його права та обов’язки переходять правонаступникові.

10.3. Ліквідація ліцею здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або вповноваженим ним органом або призначеним у встановленому законом порядку ліквідатором одноособово.

10.4. Засновник установлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

10.5. Ліцей відповідно до Статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи.

10.6. Ліцей вважається реорганізованим або ліквідованим із дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

10.7. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи згідно з рішенням засновника повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.8. При реорганізації й ліквідації ліцею працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

11.2. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення статуту в новій редакції. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за пропозицією засновника, міського голови, уповноваженого органу, керівника ліцею, постійних депутатських комісій та виконкому міської ради. Статут закладу затверджується на сесії Конотопської міської ради.

11.3. Зміни й доповнення до Статуту затверджуються в тому ж порядку, що і його затвердження та набувають чинності після їхнього затвердження на сесії міської ради з моменту їхньої державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11.4. Цей Статут складено в трьох примірниках, які знаходяться: 1-й примірник у ліцеї, 2-й примірник – у державного реєстратора, 3-й примірник – у засновника. Кожен з примірників Статуту має однакову юридичну силу.

11.5. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

Міський голова Артем СЕМЕНІХІН

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *