ПОЛОЖЕННЯ про надання платних освітніх та інших послуг 2021-2022 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх та інших послуг

у Конотопській гімназії

Конотопської  міської ради Сумської області

у 2021/2022

навчальному році

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про надання платних освітніх та інших послуг розроблено відповідно до:

а) статей 78 та 79 Закону України «Про освіту»

б)  статті 61 Закону України «Про освіту»;

в) статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

г)Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

д) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

є) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;

ж) Наказу Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»

1.2. Положення впроваджується з метою надання  платних освітніх та інших послуг у Конотопській гімназії Конотопської міської ради Сумської області.

1.3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.

Платні освітні та інші послуги надаються понад обсяги, установлені навчальним планом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Метою організації платних освітніх та інших послуг є отримання  понадбюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладу, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності; забезпечення якісного функціонування закладу та створення безпечного та  комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу.

 1. Порядок надання платних послуг

2.1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

2.2 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796  закладом освіти можуть надаватися такі  платні освітні та інші послуги:

2.2.1.   підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

2.2.2.  освітні послуги понад обсяги, установлені навчальними планами з видачею або без видачі відповідних документів про освіту, тренінги, курси, заняття в гуртках, факультативи, семінари, практикуми;

2.2.3. проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, спортивних, фізкультурно-спортивних заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази освітнього закладу, якщо це не передбачено навчальним планом;

2.2.5. організація, проведення в позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

2.2.6. розроблення, упровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;

2.3. Конотопська гімназія Конотопської міської ради Сумської області зобов’язана безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої та іншої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.

2.4. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

2.5. Директор гімназії встановлює перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються освітнім закладом. Із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їхньої вартості та особи, відповідальної за надання послуг.

2.6. Права та обов’язки вчителя, який надає платні послуги:

Учитель, який надає платні послуги, керівник гуртка, виконує такі посадові обов’язки:

 • суворо виконує Правила та режим внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконує накази і розпорядження адміністрації;
 • проводить заняття на високому професійному рівні, максимально результативно використовуючи час занять;
 • планує роботу уроку, гуртка, ураховуючи умови всебічного розвитку особистості дитини;
 • несе відповідальність за життя та здоров’я учнів під час виконання своїх службових обов’язків;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • відповідає за правильне ведення обов’язкової документації;
 • виконує правила техніки безпеки та охорони праці;
 • виконує вимоги виробничої гігієни та пожежної безпеки;
 • додержується правил педагогічної етики, моралі, поважає гідність учнів;
 • захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;
 • запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, іншим шкідливим звичкам;
 • бере участь в організації освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, молоді, їхнього повноцінного психічного здоров’я.
 • виявляє причини, що спричиняють труднощі в становленні особистості дитини;
 • сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, свідомому вибору дітьми, молоддю професій із урахуванням їхніх орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;
 • настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних духовних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними релігійними групами.

Учитель, який надає платні послуги, керівник гуртка, має право:

 • брати участь в управлінні закладом в порядку, визначеному статутом гімназії.
 • на захист професійної честі і гідності.
 • знайомитись зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо цього.
 • захищати свої інтереси.
 • підвищувати свою кваліфікацію.
 • атестуватися на відповідну кваліфікаційну категорію й отримати її у випадку успішного проходження атестації.
 • захищати свої інтереси самостійно й через посередника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням учителем норм професійної етики.
 • на конфіденційність дисциплінарного розслідування, за вийнятком випадків, передбачених законом.
 1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ

3.1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни.

3.2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватися нормативними документами, переліченими в п.1.1. та чинними нормативно-правовими актами України. Навчальний заклад може диференціювати розмір плати за надання платної освітньої послуги. Замовник має право здійснювати оплату послуги за рік, за семестр або за місяць.

3.3. Встановлення вартості платної освітньої та іншої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням.

3.4. Збір коштів та відповідальність за їх перерахунок покладається на касира закладу.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

4.1. Складовими вартості витрат є:

 • витрати на оплату праці працівників;
 • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
 • безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій (послуги банку);
 • капітальні витрати;
 • індексація заробітної плати,  інші  витрати  відповідно   до чинного законодавства.

4.2. Витрати на оплату праці працівників:

4.2.1. До  витрат на оплату праці працівників (викладацького складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників), які залучені до надання платної освітньої послуги,  враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.      При формуванні витрат на оплату праці працівників, що залучені  до  надання  платних  освітніх та інших  послуг,  також  можуть враховуватися  виплати,  що носять заохочувальний  характер, у порядку, встановленому законодавством та колективними договорами.

У витратах  на  оплату  праці враховується оплата праці працівників,  які не перебувають у штаті навчального закладу,  але залучені до надання платних освітніх та інших послуг. Оплата праці таких працівників  здійснюється  на  підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими   самими умовами та розмірами  оплати  праці,  за  якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників. Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання   платних освітніх та інших послуг, з  відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи  визначаються,  виходячи  з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт відповідно до затверджених  норм  навантаження  або  часу, необхідного  для виконання тих чи інших видів робіт.      Кількість ставок педагогічних працівників , що залучаються  до  надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів на основі навчальних планів, затверджених для    кожного    напряму, спеціальності,  дисципліни (предмета) з урахуванням поділу груп на підгрупи  при  вивченні  окремих дисциплін (предметів)  або  при виконанні окремих видів навчальних занять, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи, за винятком годин, відведених для самостійної роботи.

4.2.2. Кількість ставок (штатних одиниць) посад інших працівників визначається, виходячи  з необхідності врахування всіх тих функцій і тих  видів  робіт, які  безпосередньо пов’язані з організацією освітнього процесу та створення безпечного й комфортного освітнього середовища

4.3.  Нарахування на оплату  праці, у тому числі: збір на обов’язкове   державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування у   зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,  на  випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які  спричинили втрату працездатності тощо, здійснюються в розмірах, передбачених чинним законодавством.

4.4. Безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій:

4.4.1. До безпосередніх витрат  та оплати послуг інших організацій при  визначенні вартості платних освітніх  послуг належать матеріальні витрати,  що  використовуються на надання освітніх послуг, у тому числі на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, що використовується при наданні  платних освітніх послуг, комунальних послуг  та енергоносіїв (вартість розраховується згідно з чинними тарифами), витрати на комунальні послуги та енергоносії враховуються в розмірі до 7 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги; проведення поточного ремонту, технічного огляду й технічного обслуговування основних фондів, що використовуються для надання платних освітніх послуг,  службові відрядження та стажування, пов’язані з наданням платних освітніх послуг, оплата послуг зв’язку.     Вартість сировини  і матеріалів, що використовуються під час навчальних занять,  розраховується відповідно до  затверджених  в установленому порядку навчальних  планів  з  кожного напряму, спеціальності, дисципліни (предмета),  виду навчальних занять та форми організації навчання.   Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами  для  надання платних  освітніх послуг, включають  оплату виконання обов’язкових робіт, які не можуть бути  виконані  працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій (у тому числі суб’єктами господарювання).     Це, зокрема, поточний ремонт, що здійснюється залученими юридичними   особами, установлення та подальше супроводження програмного забезпечення,  послуг  зв’язку , за послуги Інтернет-провайдерів.

4.5. Капітальні витрати

4.5.1. Капітальні витрати  враховуються в розмірі до 10 відсотків у межах вартості платної освітньої послуги.

 1. Планування та використання коштів від надання платних освітніх та інших послуг

5.1. До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних освітніх послуг

5.2. Планування доходів, що будуть одержані від надання платних освітніх та інших послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.

5.3. Кошти, отримані від надання платних освітніх та інших послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

5.4. Кошти, отримані від надання платних освітніх та інших послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

5.5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх та інших послуг, належать закладу освіти на правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для виконання своїх функціональних повноважень.

 1. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

6.1. Заклад освіти, який надає платні освітні та інші послуги, зобов’язаний вести табель обліку робочого часу, а також журнали обліку дітей.

6.2. Централізована бухгалтерія зобов’язана вести облік та складати звітність з освітніх платних послуг відповідно до чинного законодавства

 1. Заключні положення

7.1. Відповідальність за організацію і якість надання платних освітніх та інших послуг несе директор Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області.

7.2. Відповідальність за обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти.

7.3. До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту» .

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.